नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
बबरमहल, काठमाडौं

LRIMS मार्फत मालपोत कार्यालयहरुमा भएको दैनिक कारोबार विवरण

</

कृपया सबै कार्यालयहरु अथवा LRIMS लागु भएका कार्यालय छान्नुहोस।

Date:

देखिःकृपया विवरण खोज्नको लागि English मिति प्रयोग गर्नुहोला ।

Date:

सम्मःकृपया विवरण खोज्नको लागि English मिति प्रयोग गर्नुहोला ।